Stavebnictví

stavba1.JPGStavebnictví je vůbec nejrizikovějším odvětvím o čemž svědčí největší počet smrtelných pracovních úrazů ze všech odvětví i pracovních úrazů vůbec. Při stavebních pracích je třeba dbát na dobrou organizaci práce a nezanedbat vzájemné písemné informování o rizicích možného ohrožení, včetně stanovení opatření pro jejich minimalizaci, mezi jednotlivými dodavateli stavebních prací dle požadavků Zákoníku práce a předání staveniště tak, aby byla jasně stanovena odpovědnost za provádění úkolů v BOZP na daném pracovišti. Nepředá-li objednatel nebo vyšší dodavatel stavebních prací pracoviště subdodavateli je za pracoviště a např. za vybavení pracovníků subdodavatele a třetích osob OOPP odpovědný on, neboť se všichni pohybují na jeho pracovišti.

Písemné informování o rizicích možného ohrožení
Doklad o předání stanoviště
Bezpečnost práce při stavebních pracích určuje především nařízení vlády č.591/2006 Sb., které vyžaduje mimo jiné vypracovat technologický postup pro prováděné práce v případě Vašeho zájmu Vám technologické postupy zpracujeme.
Technologický postup ke stavebnictví
Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve stavebnictví jsou pády z výšky a do volné hloubky, proto Vám nabízím školení zaměstnanců pro práci ve výškách dle požadavků Vyhlášky č. 362/2005 Sb.
NV 591/2006 Sb. (BOZP na staveništích)