Stavební koordinátor

stavba.jpgV poslední době bývám velmi často dotazován zákazníky, kteří podnikají v oblasti stavebnictví na nově zřízenou fuknkci stavebního koordinátora.

Na této stránce byste měli nalézt odpovědi na nejčastější dotazy této problematiky.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie. V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

 

 

Kdo je stavební koordinátor?
Protože širší stavební veřejnosti je funkce koordinátora z hlediska smyslu a účelu výkonu jeho činnosti dosud poměrně málo známa, je třeba jasně definovat, že odborně způsobilý koordinátor je proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem není jednostranně, účelové či pod vlivem partikulárních zájmů ovlivňovat činnost účastníků výstavby a vměšovat se jim do řádného plnění projekčních, technických, technologických či jiných odborných činností, ale koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby. On neradí panu architektovi, jak zpracovávat konstrukční i umělecký záměr, on nenařizuje ani nemůže nařizovat zhotoviteli stavby, jak má provádět konkrétní stavební práce, jeho zajímá z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího právě jen problematika souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě.
Kdo stavebního koordinátora jmenuje?
Povinnost zabezpečit výkon funkce koordinátora v případech, vymezených zákonem č. 309/2006 Sb. má zásadně stavebník - zadavatel stavby (investor). Může to udělat několika způsoby. Buď výkon koordinačních činností zabezpečí sám, z vlastních pracovních zdrojů - to předpokládá, že má v pracovním poměru osobu odborně způsobilou a jednoduše ji v pracovním pořádku uloží příslušné povinnosti, ve většině případů si však stavebník pro výkon koordinačních funkcí najímá odborně způsobilou fyzickou osobu, tedy osobu, která se může prokázat Osvědčením o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi od akreditované organizace. S touto osobou uzavírá stavebník smluvní ujednání (většinou smlouvu o dílo), případně jiný typ smlouvy, jejichž vzory jsou z metodického hlediska (práva, povinnosti a pravomoci) vzorové zpracovány v evropských instruktážních materiálech nebo uvedeny v příslušném softwaru. Dále může stavebník smluvně pověřit specialisovanou společnost, která disponuje dostatečným počtem způsobilých koordinátorů, aby pro něj výkon funkce koordinátora pro konkrétní stavební dílo zabezpečila. Odbornou způsobilost koordinátora mají v řadě evropských zemí např. pracovníci architektonických atelierů nebo stavebních kanceláří, aby mohli stavebníkovi nabídnout nejenom zpracování příslušných fází projektové dokumentace, ale současně pro něj mohli zabezpečit i činnost odborně způsobilého koordinátora vč. zpracování Plánu jako součásti projektové dokumentace stavby, případně další koordinační a inženýrskou činnost. Je nepochybné, že s platností zákonné úpravy bude třeba v CR programově vzdělat a přezkoušet k vydání osvědčení odborné způsobilosti koordinátora řadu fyzických osob, které mají vlastní zájem nebo je v zájmu jejich zaměstnavatele býti činnými v této oblasti v procesu výstavby a začlenit se do základní trojúhelníku účastníků výstavby, jimiž jsou stavebník, projektant a zhotovitel stavby. Není to malý úkol a vyžaduje všechny pozitivní zkušenosti EU pro tento proces pokud možno převzít a aplikovat kvalifikovanými odborníky pro naši stavební praxi.
Kdy musí být koordinátor jmenován?

Limity rozsahu stavby, na kterých se podílí více dodavatelů, pro nutnost jmenování kordinátora BOZP na staveništích dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

• stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

• stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

 

Kdo může být stavebním koordinátorem?
Koordinátor je osobou odborně způsobilou. Zákon jej charakterizuje jako absolventa střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké školy v oblasti technických věd a technologií s odbornou praxí a případně absolvovaným doplňkovým specializovaným vzděláním. Západní země znají rovněž institut tzv. „způsobilého koordinátora", u kterého se zásadně předpokládají stavebně odborné znalosti a zkušenosti, dostatečné znalosti a zkušenosti v bezpečnosti práce na staveništi a znalosti a zkušenosti v koordinačních činnostech a zpracování Plánu BOZP, získané většinou ve specializovaném vzdělávacím programu pro koordinátory. V podmínkách ČR požadavkům na stavebně odborné znalosti a zkušenosti vyhovují např. osoby autorizované dle zákona č. 360/1992 Sb. tedy autorizovaní architekti, inženýři, technici a stavitelé. Pro skutečně smysluplný a kvalifikovaný výkon funkce by mě] být koordinátor vybaven znalostmi ve funkčním technickém a organizačním plánování a provádění staveb, měl by znát technické předpisy a normy, jednotlivé typy staveb a stavebních objektů, měl by se orientovat v pravidlech organizace výstavby a časových harmonogramů, ve stavebních materiálech a technologiích, měl by vědět, co jsou to přejímky prací a měl by být specialistou na odhalování rizik. Bezpodmínečná je znalost platných zákonů a vyhlášek v oblasti výstavby, v bezpečnosti práce na stavbách, v opatřeních BOZP při výstavbě i po jejím dokončení, v pravidlech bezpečnosti při provádění jednotlivých druhů prací – těmto požadavkům vyhovují např. všichni bezpečnostní technici a manažeři zhotovitelů staveb. Pokud se týká vlastní koordinace, musí koordinátor pochopit smysl a účel zákonného předpisu, který byl přijat v souladu s národní politikou bezpečné práce, musí důkladně znát svoji působnost a povinnosti vůči účastníkům výstavby a musí svých pravomocí (které však nejsou direktivní, ale preventivní) využívat k vypracování příslušného Plánu BOZP (jako součásti projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), protokolů, konceptů a upozornění.
Jaké úkoly stavební koordinátor zajišťuje?

Popravdě řečeno, má koordinátor povinností celou řadu, práv a pravomocí poskrovnu. Tento stav ilustruje m.j. tu skutečnost, že koordinátor je z velké části osobou, která provádí především činnost preventivní a ekonomicky vyhodnotitelnou až za delší časově období, efekt jeho práce není okamžitý a bezprostřední, v žádném případě však není osobou zbytečnou a nepotřebnou. Je povinen plnit všechna smluvní ujednání vůči stavebníkovi - zadavateli stavby (investorovi), který jej pro výkon funkce najal v souladu se zákonnou úpravou. A těch není málo - počínají „Oznámením" a konče „Plánem". K tomu samozřejmě řada konzultací, jednání, studie podkladů, vypracování doporučení, účast na kontrolních dnech, přítomnost na stavbě atd. atd. Musí být odborníkem, specialistou, musí být komunikativní, s účastníky výstavby musí jednat kvalifikovaně a odpovědně. Nesmí se stavět do role žalobníčka, nařizovatele a vynucovatele pochybných opatření. Musí vědět o bezpečnosti práce na stavbě všechno, musí být odborníkem stavebním, bezpečnostním a koordinačním, musí být vtažen do stavebního dění a být o něm dobře informován a musí stačit zaregistrovat všechna z toho vyplývající nebezpečí a rizika. Musí umět spolupracovat.

Má právo vyžadovat poskytnutí podkladů pro svoji práci a má právo vyžadovat součinnost. Má právo doporučovat, má právo koordinovat bezpečnou práci, má právo dávat podněty a upozornění, má právo informovat příslušné odpovědné osoby zhotovitele stavby a stavebníka a dohlížet na bezpečný způsob provádění stavebních prací.

Jeho pravomoci jsou minimální, je třeba znovu zdůraznit, že jeho činnost je navýsost preventivní. V mnoha případech musí koordinátor jednat neprodleně a operativně, mohou-li být ohroženy lidské životy. Postup při zjištění rizika z nekoordinované stavební činnosti na stavbě je následující : neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po odpovědnostní linii mistr - stavbyvedoucí - manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nejsou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, informuje koordinátor stavebníka (investora). Samozřejmě je účelné, učinit upozornění zhotoviteli stavby i písemnou formou. K tomu je třeba dodat, že koordinátor má v souladu s novým stavebním zákonem právo zápisu do stavebního deníku a měl by tohoto práva využívat. V EU není až tak málo případů, kdy byl koordinátor předvolán k soudu a zodpovídal se za řádný výkon své činnosti v koordinaci BOZP (zde je nutno zdůraznit právě koordinaci bezpečné práce na staveništi a Plán BOZP, protože pokud se koordinátor smluvně zaváže řešit povinnosti v BOZP zaměstnavatele – zhotovitele stavby, pak je to špatně, stává se za pochybení odpovědným a přebírá odpovědnost, která mu ze zákona nepřísluší). Při bezprostředním zjištění možnosti ohrožení života pracovníků na stavbě je doporučeno i pracovníky na stavbě z ohroženého míst osobně vyhnat, i když k tomu koordinátor nemá pravomoc. Řada uchazečů o odbornou způsobilost koordinátora se domnívá, že koordinátor má pravomoc zastavit stavbu. Není a nemůže tomu tak být. Zákonem a prováděcími nařízeními vlády jsou koordinátorům svěřeny poměrně malé pravomoci m.j. také proto, že je třeba si uvědomit a především si spočítat, že všechny pojišťovací, zdravotní a další náklady a náhrady za nemocnost, úrazy a smrt pracovníků na stavbách přesahují značně náklady na výkon funkce koordinátora, nehledě na to, že i svojí fyzickou přítomností na stavbě působí preventivně.