Základní povinnosti zaměstnavatele
Stránek na internetu s tímto tématem, které jsou psané strohou paragrafovou a právnickou mluvnicí najdete mnoho. Pokusím se situaci maximálně zjednodušit a poukázat na rizika zaměstnavatelům, kteří bezpečnost a ochranu zdraví při práci neřeší.
Co mě ukládá BOZP na pracovišti řešit?
Tak na toto téma najdete skutečně na internetu textu spousty. Základním předpisem pro povinnosti zaměstnavatele je současně platný Zákoník práce v části páté od § 105. Na tato ustanovení navazuje velké množství jednotlivých předpisů (vyhlášky a nařízení vlády) podle druhu prováděné práce.
Odkdy musí zaměstnavatel BOZP na svých pracovištích řešit?

Vzhledem k možným následkům, které budou popsány níže, lze říci, že povinnost řešit komplexně BOZP vzniká okamžikem prvního pracovně právního vztahu. Pravidelně odpovídám podnikatelům na otázku, zda musí řešit BOZP, když vlastní pouze např. obchod s oční optikou a mají pouze jednu prodavačku. Odpověď zní jednoznačně ano.

Jak BOZP na pracovišti řešit?

Řešení této otázky není jednoduchou záležitostí, jak se spoustu podnikatelů domnívá. Co tedy musí zaměstnavatel udělat proto, aby splnil zákonné požadavky v BOZP? Pokusím se na to odpověď v následujících základních bodech. Rád bych upozornil na to, že se jedná pouze o základní povinnosti, které se týkají všech zaměstnavatelů. Další pak vznikají podle vykonávané práce.

1. Provést kategorizaci prací

2. Zajistit zaměstnancům lékařskou závodní preventivní péči a tu provázat s výsledky kategorizace prací. Zaměstnanec bez rozdílu profese absolvuje vstupní lékařskou prohlídku a opakovanou v termínu podle vykonávané práce a podle rozhodnutí KHS ve věci. Tyto preventivní prohlídky absolvuje každý zaměstnanec bez rozdílu vykonávané profese a neplatí zde svobodná volba lékaře  

2. Zpracovat kompletní dokumentaci BOZP, zejména:

  • dokumentaci vyhledání rizik a stanovení opatření
  • dokumentaci vybavování OOPP
  • traumatologický plán a plán první pomoci
  • místní bezpečnostní provozní předpisy
  • dokumentaci školení zaměstnanců, písemné stanovení termínů opakovaných školení, jejich náplň a odpovědnost za jejich provádění

3. Provádět pravidelně a prokazatelně školení zaměstanců, doklad o školení zaměstnance je jeden z nejdůležitějších dokladů při vyviňování zaměstnavatele z odpovědnosti při případném pracovním úrazu. Doklad o školení by měl minimálně obsahovat: Datum školení, jméno a podpis školitele, podrobný obsah školení a způsob ověření znalostí, podpis školeného. Jak často školit? Zaměstnavatel si sám předem písemně určuje četnost opakovaných školení. Vstupní školení před nástupem na pracoviště je však povinné.