Nabídka

Níže uvedená nabídka nepokrývá veškeré možnosti nabízených služeb. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce (viz ceník) je vždy u zájemce proveden bezplatný výchozí audit, na jehož základě je písemně zpracována konkrétní, podrobně specifikovaná nabídka.

Zpracování dokumentace
 • Seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků.
 • Periody  lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců   
 • Směrnice o organizačním zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP + soubor profesních školení, dle požadavků zákazníka.
 • Směrnice o všeobecných pravidlech bezpečnosti a hygieny práce.
 • Traumatologický plán a plán první pomoci organizace.
 • Seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým.
 • Školení o elektro zařízení pro zaměstnance bez el. kvalifikace, seznámené a poučené.
 • Dopravně - provozní a přepravní řád firmy.
 • Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi.
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení - stroje, výrobní linky ...
 • Dokumentace vyhledání rizik, včetně přijatých opatření k jejich eliminaci
 • Návrh na kategorizaci prací
 • Roční prověrky bezpečnosti práce
Poradenské služby
 • Odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření
 • Zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracovávání návrhu na kategorizaci prací, zastupování zákazníka při jednání s nadřízenými orgány
 • Pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace, odesílání záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany SUIP a jiných nadřízených orgánů
 • Posuzování projektů provozoven a technických zařízení 
 • Předkolaudační prohlídky a zastupovaní firmy při kolaudačním řízení (zaprotokolování nedostatků předávající firmy), včetně zajištění vlastní rekolaudace
 • Doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek
 • Odborné poradenství při zpracovávání doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo
 • Sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace
 • Účast a zastupování při státních dozorech SUIP
Školení
 • Vstupní školení zaměstnanců.
 • Periodické školení zaměstnanců a školení na pracovišti všech profesí.
 • Školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení.
 • Školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky.
 • Kvalifikační školení pro získání osvědčení.
 • Vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení
 • Vedení tématicky zaměřených seminářů např. ředitelů škol ve smyslu změny právní subjektivity škol
Zastupování

Účinně vás zastoupím při jednáních a ve správním řízení s:

 • Orgány státního dozoru.
 • Okresní a krajskou hygienickou stanicí.
 • Zdravotní pojišťovnou.
 • Státním úřadem inspekce práce.
 • Institutem technické inspekce.
 • Pojišťovnami.
 • Odborovými orgány.